مطالبات کشاورزان مازندران برای ۱۷۰هزار هکتار کشت پاییزه/کشت پنبه به ۷۰۰هکتار افزایش یافت

ساری- ایرنا- تامین نهاده های کشاورزی به خصوص بذر ،سوخت ،کودهای شیمیایی ،تامین نقدینگی ،حل مشکلات سامانه پایش کودی ،پرداخت تسهیلات بانکی ، تامین آب و شفاف سازی در طرح کشت قرار دادی مهمترین مطالبات و شرایط لازم برای انجام و توسعه کشت پائیزه مازندران در چهار محصول اصلی کلزا، گندم، جو و علوفه عنوان شده است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.