کتاب، زمانی برای خواندن 

بروجرد – ایرنا – هفته کتاب و کتابخوانی را همه مجالی برای خواندن و تشویق به مطالعه می دانند اما در سرزمینی که خود مهد تمدن، فرهنگ، علم و اندیشه است، سرانه‌ کتاب و کتابخوانی در شان آن تاریخ فاخر نیست و این را آنان که در حوزه کتاب و کتابت هستند خوب می دانند.

Leave a Comment