رسانه‌ها به بررسی جنبه‌های علمی ناآرامی‌ها بپردازند

تهران-ایرنا-عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: رسانه می‌تواند با بررسی جنبه‌ها یا ریشه‌های علمی ناآرامی‌ها به رفع مسائل کمک کند. اگر خبرنگاری با مسئولی گفت‌وگو می‌کند،باید ابعاد چندگانه ناآرامی‌ها را درنظرداشته‌باشد و آن را واشکافی کند تا متناسب با آن راه‌حل ارائه و رضایت عمومی حاصل شود.

Leave a Comment