فقط من مقصر نبودم

تهران – ایرنا – ۱۹ ساله بودم که در آزمون کنکور رد شدم و برای اولین بار از سوپر مارکت محله سیگار خریدم و تصور می‌کردم که برای لحظاتی ناراحتی‌ام را تسکین می دهد؛ گمان می کردم که با یکبار مصرف، اعتیاد پیدا نمی‌کنم، اما سیگار وابستگی می‌آورد؛ وابسته می‌شوی و ادامه می‌دهی.

Leave a Comment