انشقاق غرب

تهران – ایرنا – صدراعظم آلمان به تازگی با انجام سفری هماهنگ نشده با آمریکا به چین با انتقاد شدید رسانه های غربی مبنی بر "خیانت به غرب" رو به رو شد، انتقاداتی که استقلال یک کشور قدرتمند جهانی را زیر سوال برد و در عین حال حکایت از پایان قطب بندی های قدیم قدرت در جهان دارد.

Leave a Comment