بانک ملی استان اردبیل ۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت کرد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

Leave a Comment