عناوین روزنامه‌های جهان/ افزایش نفرت از صهیونیست‌ها، اسرائیلی‌ها از سفر به قطر منع شدند

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

Leave a Comment