اجرای پروژه ارتباط مبتنی بر فیبرنوری با بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در کرمانشاه

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…

Leave a Comment