شناسایی ۲ سرشبکه هجمه‌ پراکنی | پیش بینی محسنی اژه ای درست از آب درآمد

دو سرشبکه هجمه‌پراکنی که به زعم باطل خود تصور می‌کنند با هجمه و تخطئه عدلیه می‌توانند قوه قضاییه، این نهاد عدالت‌گستر و فسادستیز را تضعیف سازند شناسایی شدند.

Leave a Comment